Definice silikagelu
Silikagel je amorfní forma oxidu křemičitého, který je synteticky vyrobený v podobě tvrdých nepravidelných zrn (mají vzhled krystalů) nebo pravidelných kuliček. Porézní struktura vzájemně propojených dutin poskytuje velmi vysokou povrchovou plochu (až 800 čtverečních metrů na gram). Silikagel se vyrábí průmyslově a může adsorbovat široké spektrum látek. Používá se zejména pro adsorbci vodní páry, tj. je schopen držet molekuly na jeho vnitřním povrchu, a proto se nazývá 'vysoušedlo'. Objem pórů silikagelu je obecně větší než 0,2 ml/g, vnitřní povrch větší než 400 m2/g. Šířka pórů se pohybuje od 1 nm až po několik set nm (nm = nanometr, 1nm = 10
^-9 cm).

Struktura silikagelu
Silikagel je vysoce porézní forma oxidu křemíku nebo směs oxidu hlinitého a oxidu křemičitého. I přes svůj název je silikagel tuhá látka. Silikagel má různou strukturu podle velikosti pórů. Póry jsou klasifikovány podle jejich průměru:
- mikropóry mají poloměr menší než 1 nm (= 10 angströmů).
- mezopóry mají poloměr 1-25 nm.
- makropóry mají poloměr větší než 25 nm.
V závislosti na různé průměrné velikosti pórů silikagelu se dělí na
- porézní, tzv. silikagely A-typu
- širokopórovitý s velkými póry, B-typu silikagelu podle definice CEFIC (Conseil Européen des federací de l'Industrie Chimique)

Výroba
Silikagel se vyrábí z křemičitanu sodného a kyseliny sírové, někdy se přidává oxid hlinitý, aby vznikl voděodolný materiál. Během procesu se vytváří mikrokrystaly, které obsahují velké množství distribuovaných pórů s různou velikostí. Křemičité gely jsou výsledkem klasické reakce alkalických silikátů s minerální kyselinou. Kyselina sírová je nejčastěji používanou kyselinou, ačkoli lze použít i jiné minerální kyseliny, jako kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu dusičnou nebo kyselinu fosforečnou. K alkalickým křemičitanům se přidává kyselina, dokud se nedosáhne pH okolo 3 až 5. Výsledný produkt je tuhý oxid křemičitý, který obsahuje kapalnou fázi. Způsob sušení určí strukturu, velikost pórů a výslednou velikost konečného výrobku.

Definice adsorpce
Obohacení látek v mezní vrstvě mezi fázemi se obecně nazývá adsorpce. K adsorpci na pevné fázi může dojít z okolního plynu nebo z kapalné fáze. Desorpce je inverzní proces adsorpce.

Regenerace

Silikagel

Silikagel se regeneruje zahřátím na teplotu 120 °C nebo vyšší, a tak se desorbují molekuly vody z povrchu. Desorpce je opačný proces k adsorpci. Van der Waalsova síla, která je hlavní hnací silou při adsorpci, je oslabena, takže molekuly vody jsou odstraněny z povrchu silikagelu. Vzhledem k adsorpci jiných, většinou organických, látek je adsorpční povrch kontaminován, a proto dochází ke snížení adsorpční schopnosti. Pokud adsorpční schopnost již nedostačuje, musí být silikagel vyměněn.

Silikagel s organickým indikátorem se regeneruje maximálně při teplotě 110 °C, jinak může dojít k nevratnému rozkladu organického indikátoru.Fyzikální adsorpce
Adsorpci dělíme na fyzikální adsorpci a chemisorpci. Fyzikální adsorpce je způsobena především Van der Waalsovými silami. Chemické vlastnosti adsorbované látky jsou beze změny. Fyzikální adsorpce je vratná, tj. adsorbované látky mohou být uvolněné z povrchu a vrátit se do svého původního stavu za určitých podmínek.

Adsorbované látky
Organické a nepolární látky se absorbují na silikagelu. Tyto látky se adsorbují na aktivním uhlí silněji než na silikagelu. Na druhou stranu polární molekuly vody jsou adsorbovány silikagelem selektivnějí a efektivnějí ve srovnání s jinými adsorbčními médii, jako je aktivní uhlí. Proto je silikagel používán jako vysoušedlo, které ostraňuje vodu ze vzduchu a dalších plynů. Dokonce i když je nasycen vodní párou, silikagel má stále vzhled suchého produktu, jeho tvar je beze změny. Silikagel je jedním z nejstarších a nejpopulárnějších vysoušedel a adsorbentem používaným pro širokou řadu průmyslových a spotřebitelských aplikací.

Znázornění adsorpce
Pomocí adsorpční izotermy můžeme znázornit adsorpci jako funkci koncentrace látky, která je adsorbována. Adsorpční izoterma popisuje rovnováhu mezi látkami v ovzduší, které jsou absorbovány (zbytková koncentrace) a adsorbovanými látkami na povrchu silikagelu (max. zatížení při rovnovážné koncentraci).
Obecně se maximální zatížení zvyšuje s vyšší koncentrací. Čím je vyšší vlhkost okolního vzduchu, tím větší je množství vody, které je adsorbováno při dosažení rovnováhy.

Silikagel rozdělujeme podle
- tvaru
- velikosti
- struktury pórů
- chemického složení

Tvar silikagelu
- zrněný: Silcarbon SGG
- kuličky: Silcarbon SGR

Velikost silikagelu

Silikagel se vyrábí v různých velikostech od prášku až po velké kuličky nebo drcené kousky.
Standardní velikosti jsou 1 – 3 mm, 2- 5 mm, 3 – 6 mm, 4 – 8 mm and 5 – 11 mm

Struktura pórů silikagelu

- jemně pórovitý typ A s průměrnou velikostí pórů cca. 25 nm
- širokopórovitý typ B s průměrnou velikostí pórů cca. 65 nm
Vzhledem k odlišné struktuře pórů se oba typy liší v adsorpční schopnosti v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu.

Složení silikagelu

Běžný silikagel se rozloží při styku s kapalnou vodou. Přidáním oxidu hliníku do silikátové struktury vznikne silikagel, který je odolný vůči vodě. Čím větší obsah hliníku, tím je větší odolnost vůči vodě, ale na druhé straně se snižuje adsorpční kapacita pro vodu. Silikagel odolný proti vodě se proto používá v aplikacích, kde dochází ke vzniku kondenzované vody. Aplikuje se jako první kontaktní vrstva v adsorpční jednotce s cílem chránit vysoce adsorpční mikropórovitý silikagel, který je umístěn až za voděodolným materiálem, čímž se dosáhne největšího odstranění vlhkosti.


Kontakt

Ing. Josef Komárek
277 13 Kostelec nad Labem
326981424